Vredekerk info@vredekerk.nl

Wie zijn we ...

Missie & Visie

De missie van de Vredekerk luidt:

De Vrede van Jezus voor ieder hart … want Hij is onze Vrede!

De visie van de Vredekerk luidt:

De Vredekerk is een veilige plek voor alle leeftijden om Jezus persoonlijk te ontmoeten en een plek waar levens veranderd worden door het delen en het groeien in woord en daad.

 

Onze kernwaarden

Verhogen

God alleen verdient alle eer en alle glorie. Wij leiden een leven van oprechte aanbidding van Hem. Jezus Christus is het middelpunt van de gemeente én van ons leven. Wij worden hierbij geleid door de Heilige Geest die in ons hart woont.

Relaties

Jezus Christus heeft door Zijn offer aan het kruis op Golgotha de relatie met God de Vader hersteld voor iedereen die dit onvoorwaardelijk gelooft én aanvaardt. Door de genade van Jezus zijn wij verbonden met God en met elkaar. Omdat we samen geloven in Jezus is het niet meer van belang of je Jood of Griek bent of van welke natie, ras of achtergrond dan ook.

Evangeliseren

God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We willen deze boodschap over de ultieme liefde van God voor de mens met iedereen delen. We willen mensen bij Jezus brengen, hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en naast hen staan om God en Zijn Woord te leren kennen.

Dienen

Wij laten in navolging van Jezus Christus Gods liefde zien aan alle mensen binnen en buiten de gemeente door ons doen en laten. Met het inzetten van de gaven die wij van God hebben gekregen, geven we uiting aan die liefde door God, elkaar en onze medemens te dienen.

Educatie

Het persoonlijk kennen van God en Zijn woord is dé sleutel naar groei in geloof en naar geestelijke volwassenheid. Door het lezen de Bijbel en het toepassen van hetgeen daarin staat geschreven in ons eigen leven, worden wij toegerust en opgebouwd tot volgelingen van Jezus.

Wat wij geloven

  • de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
  • de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
  • onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
  • de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
  • de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
  • de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;
  • de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;
  • het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
  • het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.

Het kruis heeft drie elementen en symboliseert de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest

Helder rood symboliseert het bloed van Jezus Christus

Lichtgroen symboliseert vernieuwing

Roodpurper symboliseert de majesteit van God

De donkerblauwe golven symboliseren de werking van Gods Geest en maken de V van Vredekerk