Vredekerk info@vredekerk.nl

Wie zijn we ...

Missie en Visie

Missie
Jezus vinden en volgen!

Visie
De Vredekerk wil een gastvrij thuis zijn voor jong en oud
om Jezus te ontmoeten en Hem te leren volgen
waardoor levens veranderen

Thuis in de Vredekerk

Het is ons diep verlangen dat mensen zullen thuiskomen door Jezus te vinden en te volgen. De Vredekerk wil een plek zijn waar mensen dit thuis kunnen vinden. Hierbij vinden wij vier aspecten van belang. 

1. Geborgen
Thuis is een plek waar je bij Vader thuiskomt en groeit
in intimiteit met Hem.

2. Graven
Thuis is een plek waar je wordt uitgedaagd de Bijbel
te ontdekken en praktisch toe te passen.

3. Gastvrij
Thuis is een plek waar je gastvrijheid, warmte, rust, openheid, intimiteit en gezelligheid ervaart.

4. Generaties
Thuis is een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten
en samenleven.

De drie elementen van het kruis symboliseren de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest

Helder rood symboliseert het bloed van Jezus Christus

Lichtgroen symboliseert vernieuwing

Roodpurper symboliseert de majesteit van God

Donkerblauwe golven symboliseren de werking van Gods Geest en maken de V van Vredekerk

Wat wij geloven

 • De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • De soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding.
 • Onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen,
  Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.
 • De goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart.
 • De universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.
 • De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade; niet door werken maar door het geloof in Hem.
 • De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel.
 • Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus.
 • Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.