Vredekerk info@vredekerk.nl

Wie is Jezus?

Het plan
God maakte de mens om relatie met hem te hebben, om met hem te delen wat Hij heeft en uit te drukken wie Hij is. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven in een ongelofelijk mooie wereld. God woonde zelfs bij de mens! In Genesis 3 staat dat Adam en Eva in de koelte van de avondwind God door de tuin hoorden wandelen.

“God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.” Genesis 1:31
“Alles hebt U met wijsheid gemaakt:
de aarde is vervuld van uw kunstenaarschap.”  Psalm 104:24

God heeft de mens bedacht, gemaakt en houdt van hen. Hij houdt dus ook van jou. Je bent door Hem gewild. Hij heeft een bedoeling met je leven en verlangt ernaar dat je tot je bestemming komt. In “het ontwerp mens” is relatie een heel belangrijk aspect: relatie met God en met mensen. Zonder dat komt de mens niet tot zijn/Zijn recht.

Het probleem
God gaf de mens alles wat nodig was om een goed leven te hebben. Hij gaf daarbij de grenzen aan waarbinnen ze dat leven konden vinden. Maar Hij maakte van de mens geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem een vrije wil en daarmee de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat is immers de basis van een liefdevolle relatie.

Helaas kozen de eerste mensen hun eigen weg… en alle mensen daarna zijn hem en haar daarin gevolgd. Dat heet “zonde”. Zonde betekent letterlijk “je doel missen”. De mens miste zijn doel door te kiezen voor zijn eigen manier van leven. Hij stapte terug uit de liefdevolle relatie met God. Daardoor ging het leven in de nabijheid van God verloren. Er kwam een enorme afstand tussen God en mens. Hij kon niet meer bij hen wonen.

”Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”  Romeinen 3:23

Mensen bleven (en blijven) een besef van God houden, maar Hij leek onbereikbaar ver weg. Op talloze manieren hebben mensen geprobeerd de kloof te overbruggen. Rituelen, inspanningen om goed te leven, mooie woorden, het hielp allemaal niets. De kloof kon door de mens niet overbrugd worden.

Herken je het spanningsveld tussen het willen kennen van God en het willen kiezen voor je eigen manier van leven?

De oplossing
God Zelf verlangt nog het meest naar herstel van de intieme relatie met de mens. Hij was ook de Enige die in staat was om voor een oplossing te zorgen. En dat deed Hij. Hij heeft er ALLES voor over gehad om mogelijk te maken dat jij en ik alsnog tot onze bestemming komen.
Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Ieder mens staat voor de keuze om Gods oplossing te aanvaarden of niet. Hij werd mens in de persoon van Jezus. Hij kwam naar ons toe om “live” te laten zien wie en hoe God is.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.”  Johannes 1:14

Vervolgens stierf Hij een wrede dood aan het kruis. Dit was niet iets wat Hem overkwam. Hij koos ervoor om op die manier de straf voor onze zonden op Zich te nemen.
God bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.  Romeinen 5:8

Door onze zonden hadden we een voor ons onbetaalbare schuld naar God. Jezus betaalde die schuld met Zijn volmaakte leven. Hij overbrugde daarmee de kloof die zo lang geleden tussen God en de mens ontstaan is. En het is de énige manier om de relatie te herstellen.
Jezus zei over Zichzelf: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”  Johannes 14:6

En er is nog meer… Hij stierf niet alleen voor ons, Hij stond ook weer op uit de dood. Voor ons betekent dat dat we – na het erkennen van onze schuld en het aanvaarden van Zijn betaling – voor het eerst echt en voluit mogen leven! Zo lang Jezus nog niet is terug gekomen (wat Hij heeft beloofd) zal dat nog niet volledig zichtbaar worden. Maar het zal weer worden zoals het oorspronkelijk bedoeld was.
“Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen.”  Openbaring 21:3

Waar sta jij?

Mensen worden allemaal gescheiden van God geboren. Elk mens heeft de neiging om te leven volgens eigen inzicht in plaats van volgens Gods principes. Als je in je leven niets doet, zal je ook de eeuwigheid gescheiden van God doorbrengen.

De maker van “iets” weet wat de mogelijkheden en beperkingen ervan zijn, wat de functie en bedoeling ervan is. Hij heeft recht van spreken. God is de bedenker en maker van de schepping en heeft daar een bedoeling mee – en dus ook met jou.

“Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen: Hij heeft mij niet gemaakt? Of het aardewerk over de pottenbakker: Hij brengt er weinig van terecht?” Jesaja 29:16

Leven naar eigen inzicht en zonder God is zonde (je doel missen). Dit betekent dat je in geval van een rechtszaak schuldig zou worden bevonden. Om recht te doen móet de straf die daar op staat, worden voltrokken. Maar die straf hoef je niet zelf te ondergaan. Jezus heeft dat namelijk al voor jou gedaan door voor je zonden te sterven. Door weer levend te worden geeft Hij jou een nieuw leven met nieuwe mogelijkheden.

Geloof je dat? Neem je het aan als waarheid? Of laat je het aan je voorbij gaan en regel je het liever zelf?

“Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet.” Hebreeën 11:1
“Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.”  Hebreeën 11:3

Jouw keuze
Wie hem wel ontvingen (aangenomen hebben) en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.  Johannes 1:12,13

“Ontvangen of aannemen van Jezus” betekent dat je de volgende punten met je hart gelooft en met je mond uitspreekt:
1. De erkenning dat je een zondaar bent en gescheiden van God, omdat je niet kunt leven volgens Zijn bedoeling.
2. Het geloof dat je Jezus Christus nodig hebt om de relatie met God te herstellen.
3. De uitnodiging aan Jezus om in je hart te komen.
4. Dankbaarheid aan God voor het bloed van Jezus Christus dat jouw schuld wegneemt en je vergeving geeft.
5. De keuze om te stoppen met je oude manier van leven (zonder Hem), en Hem de rest van je leven te willen volgen.

Wanneer je ervan overtuigd bent dat dit waarheid is, zou je in je gebed het volgende tegen God kunnen zeggen:

Here God, ik heb gezien dat ik een zondaar ben en uw vergeving nodig heb. Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor mij gestorven is. Ik ben bereid om mijn oude manier van leven de rug toe te keren. Ik bid dat Jezus Christus nu in mijn hart, in mijn leven wil komen, zodat ik U als mijn Vader kan ontmoeten en beter leer kennen. Ik ben bereid om met uw hulp, Jezus als de Heer van mijn leven te volgen en te gehoorzamen. Amen.