Vredekerk info@vredekerk.nl

Wie is Jezus?

Het plan

God houdt van mensen en Hij houdt van jou!
Hij wil graag dat je Zijn vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig wordt.Dat is: leven in vrede met God en met elkaar.

Citaat uit de Bijbel:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16)

vervang nu eens de woorden ‘wereld’ en ‘een ieder’ met jouw eigen naam!

Het Probleem

God maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven. God maakte van die mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem een vrije wil en daarmee de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat is immers de basis van vriendschap!

De eerste mens koos echter zijn eigen weg. En alle mensen zijn hem daarin helaas gevolgd. Dat heet zonde en zonde betekent letterlijk: je doel missen. De mens miste zijn doel door geen vriendschap meer met God te hebben. Dus is het leven met God verloren gegaan en is er een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en mens.

De Bijbel zegt daarover:

”Want zij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23)

Al eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd de ontstane kloof te overbruggen. Naar de kerk gaan , religieuze handelingen, een hoge moraal, het hielp allemaal niets. De kloof kon niet overbrugd worden.

De oplossing

God zelf zorgde voor de ENIGE uitweg…

Ieder mens staat voor de keuze die weg te gaan of niet, die waarheid te geloven of niet, dat leven te zoeken of niet.
God heeft uiteindelijk zelf de oplossing aangedragen. God werd mens en met díe persoon, Jezus Christus, is de ontstane kloof tussen God en ons overbrugd. Daarom kwam Hij op aarde, stierf Hij tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar kreeg op die manier de straf voor onze zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons.

In de Bijbel staat het zo:

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8)

En een stukje eerder:

“Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6)

Waar sta jij?

De mensen op deze wereld worden allemaal gescheiden van God geboren. Als je in je leven niets doet zul je ook de eeuwigheid gescheiden van God doorbrengen. Maar God geeft je tijdens je leven kansen om te kiezen voor Hem.

Als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden gestorven is en daarna is opgestaan uit de dood, dan kies je in wezen voor God. Je kiest niet voor jezelf, maar voor God. Dat is een keuze van levensbelang. Want als je voor God kiest dan zal God je aanvaarden als Zijn kind en wordt Hij je Vader. Dat wordt je niet door doop, belijdenis of goede werken: dat wordt je alleen door Jezus aan te nemen als redder en verlosser.

Als je Jezus aanneemt ontvang je vergeving van je zonden. Je kunt daarna blij en ontspannen leven, want je hebt je doel in je leven teruggevonden.

En dat noemen we, geloven. We moeten vertrouwen op Jezus Christus en Hem persoonlijk aanvaarden als Heer over ons leven. Geloven betekent: Er op vertrouwen dat het waar is wat Hij zegt.

Jouw keuze?

In de bijbel staat:

“Wie Jezus aanneemt, mag zich een kind van God noemen” (Joh 1:12)

Is er een geldige reden waarom je Jezus niet zou kunnen aannemen, nu, op dit moment?
Wat betekent dat: aannemen van Jezus?

1. Erken dat je een zondaar bent en gescheiden bent van God.
2. Geloof dat je Jezus Christus nodig hebt om bij God te komen.
3. Vraag Jezus Christus om in je hart te komen.
4. Dank God voor het bloed van Jezus Christus dat je zonden schoon wast.
5. Zeg tegen God dat je Hem wilt volgen de rest van je leven.

Wanneer je tot God wilt bidden zou je het volgende kunnen zeggen:

Here God, ik heb gezien dat ik een zondaar ben en uw vergeving nodig heb. Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor mij gestorven is. Ik ben bereid om mijn oude manier van leven de rug toe te keren. Ik bid dat Jezus Christus nu in mijn hart, in mijn leven wil komen, zodat ik U als mijn Vader kan ontmoeten en beter leren kennen. Ik ben bereid met uw hulp, Hem als de Heer van mijn leven te volgen en te gehoorzamen. Amen.